PODZIEL SIĘ

To, czy zyski z IKE okażą się zadowalające, zależy m.in. od ilości i wysokości wpłat na indywidualne konto emerytalne. Oszczędności z IKE nie są opodatkowane jak lokaty czy inne instrumenty do pomnażania pieniędzy. Dodatkowo środki zgromadzone na koncie są dziedziczone.

Zyski z IKE – jak to działa?

Oszczędzanie na emeryturę na Indywidualnym Koncie Emerytalnym IKE jest dobrowolne. To jedna z możliwości odkładania środków w III filarze emerytalnym. IKE to produkt, który może wykorzystywać różne instrumenty finansowe, dlatego różne formy indywidualnych kont emerytalnych dostępne są w bankach, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, domach maklerskich czy ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Wybór zależy od strategii inwestycyjnej, horyzontu oszczędzania oraz poziomu akceptowanego ryzyka.

Na IKE można wpłacać dowolne kwoty (jednak nie mniejsze, niż określają zapisy umowy z instytucją, która prowadzi tego typu rachunek), ale maksymalna suma rocznych wpłat jest ograniczona prawnie. W 2018 roku na indywidualne konto emerytalne można wpłacić nie więcej niż 13329 złotych. Wydaje się, że to stosunkowo niewielka kwota w porównaniu np. do składek co miesiąc potrącanych na ZUS, jednak należy pamiętać, że wpłacane na IKE pieniądze zarabiają.

Wypłata środków zgromadzonych na IKE możliwa jest w dowolnym momencie, jednak najkorzystniej jest poczekać do wypełnienia warunków umowy. Zwykle pieniądze z IKE można wypłacić po 60. roku życia, jeśli wpłat dokonywano przez przynajmniej 5 lat kalendarzowych w całym okresie trwania umowy (lub mniej w zależności od wieku właściciela konta). Wtedy można liczyć na zwolnienie z podatku Belki. Środki zgromadzone na IKE są dziedziczone.

Zyski z IKE zależą od zgromadzonego kapitału, obranej strategii inwestycyjnej, a także sprawdzalności prognoz ekspertów zarządzających środkami na IKE.

Ulga podatkowa dla posiadaczy IKE

Największą korzyścią z oszczędzania na IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, czyli z podatku Belki (19 procent). Z tej ulgi podatkowej można skorzystać tylko wtedy, gdy pieniądze wypłaca się po spełnieniu warunków umowy. Od wypłaconej kwoty potrącany jest natomiast zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 procent.

Koszty posiadania IKE – zapoznaj się z tabelą opłat i prowizji

Na koszty założenia IKE składają się opłata za otwarcie rejestru oraz pierwsza wpłata. Stawki te ustalane są przez instytucje prowadzące indywidualne konta emerytalne. Prowadzenie IKE nie jest bezpłatne. Należy liczyć się z opłatami manipulacyjnymi związanymi z zakupem i sprzedażą instrumentów finansowych podczas trwania umowy, a także z opłatami m.in. za wypłatę, wypłatę transferową i zwrot z IKE (jeśli od zawarcia umowy nie minął rok). Wszystkie kwoty podawane są w tabeli opłat i prowizji, która jest załącznikiem do umowy o prowadzenie IKE.

Zobacz także: Skąd wziąć dodatkowe pieniądze na emeryturze?