PODZIEL SIĘ

Piąta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi:

Pozwól zespołom regulować ich funkcjonowanie, nie zarządzaj nimi.

Słowo „zarządzaj” może być przetłumaczone również jako „mikrozarządzaj”. Chodzi tutaj o zostawienie maksymalnie możliwej swobody działania różnym zespołom tworzonym w ramach danej organizacji (patrz zasada nr 4 – zespoły). Warto przy tym powiedzieć, że często swoboda dotyczy sposobu realizacji danych zadań oraz stawianiu sobie ambitnych celów do osiągnięcia. Często jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której kierownictwo wyznacza jakieś ramy działania (np. konieczność obniżenia kosztów produkcji o 2%). Jak już wcześniej wspominaliśmy, premie ustalane są od osiągnięć danego zespołu w odniesieniu do osiągnięć analogicznych zespołów w ramach danego przedsiębiorstwa lub poza jego obrębem (benchmarking wewnętrzny oraz zewnętrzny). Siłą rzeczy zmusza to zespoły do nieustannego poprawiania swojego działania.

Fundamentem omawianej zasady jest interweniowanie przez przełożonych (osoby wyżej w hierarchii organizacyjnej) w prace zespołu niezwykle rzadko, tylko w razie „kataklizmu”. Co to oznacza? Naturalną implikacją jest przyznanie prawa zespołom do popełniania błędów. Koncepcja Beyond Budgeting przyjmuje, że wszyscy członkowie organizacji mogą się mylić (co może wynikać z chęci realizacji nadmiernie wygórowanych celów), ważne jest jednak wyciąganie wniosków. Zespołom pozostawiona jest swoboda w naprawianiu swoich pomyłek. Oczywiście nie jest tak, że dany zespół popełnia błąd za błędem i pozostaje to bez żadnych konsekwencji – to jest jedna z okoliczności, usprawiedliwiająca interwencję władz wyższego szczebla. Istotne jest sprzężenie zwrotne, czyli w tym wypadków uczenie się na błędach.

Wydaje się niemożliwe wdrożenie tej zasady w przedsiębiorstwach, które stosują budżetowanie operacyjne. Wynika to z prostego faktu, że poszczególne działy danego podmiotu są ściśle rozliczane z realizacji swoich planów (budżetów) i każde odstępstwo od normy może powodować, że plany wyższego szczebla również nie zostaną wypełnione. Dlatego też tak istotne jest stałe kontrolowanie realizacji założeń budżetowych.

Źródło: Tekst został oparty w głównej mierze na materiałach zawartych na stronie: http://bbrt.org/.