PODZIEL SIĘ

FINANSE DLA MENEDŻERÓW NIEFINASISTÓW

PROGRAM:

I. FINANSE FIRM – PERSPEKTYWA KRÓTKOTERMINOWA ANALIZA BIEŻĄCEJ SYTUACJI FINANSOWEJ FIRMY:

1. Finansowe dokumenty sprawozdawcze spółek:

o bilans,
o rachunek zysków i strat,
o sprawozdanie z przepływów gotówkowych.(cash flow)

2. Jak czytać sprawozdania finansowe – wstępna analiza sprawozdań.

3. Wskaźnikowa analiza finansowej efektywności działania firmy:

o wskaźniki płynności statycznej – oparte na bilansie
o wskaźniki płynności dynamicznej – oparte na cash flow
o alternatywne miary płynności finansowej
o wskaźniki rentowności (efektywności, zyskowności),
o wskaźniki sprawności (aktywności) działania
o wskaźniki zadłużenia i wskaźniki długu
o model DuPonta w ocenie efektywności zarządzania firmą.

4. Praktyczny przykład kompleksowej oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy.

II. FINANSE FIRM – PERSPEKTYWA KRÓTKOTERMINOWA ANALIZA INWESTYCYJNA

1. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych.

o Wartość pieniądza w czasie.
o Konstrukcja inwestycyjnych przepływów pieniężnych ( NET CASH FLOW – NCF ).
o Badanie opłacalności projektów inwestycyjnych:
o Metody proste:
o kalkulacyjny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
o kompensacyjny okres zwrotu
o stopa zwrotu
o Metody dynamiczne:
o wartość kapitałowa netto – NPV
o wewnętrzna stopa zwrotu – IRR
o zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR
o Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR B/C).
o CASE STUDY: ćwiczenia z badania opłacalności projektów inwestycyjnych.

2. EVA (ekonomiczna wartość dodana) w procesie oceny efektywności zarządzania firmą.

o CASE STUDY – wyznaczanie i analiza EVA i innych mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa.

3. BSC (zrównoważona karta wyników – Balanced Scorecard) wielowymiarowe spojrzenie na realizacje celów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa.

o CASE STUDY – analiza informacji płynącej z zastosowania BSC.

III. ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

1. Zysk a gotówka w firmie

2. Wpływ jakości zarządzania kapitałem obrotowym na wynik finansowy przedsiębiorstwa

3. Badanie równowagi finansowej drogą kapitałowa i gotówkową

4. Wyznaczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy

5. Analiza możliwości zmniejszenia niedoboru środków finansowych w firmie.

IV. ZARZĄDZANIE KOSZTAMI W NOWOCZESNEJ FIRMIE.

1. System informacji zarządczej a system rachunkowości finansowej.

2. Zastosowanie rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

3. Przykłady błędnych decyzji przy wykorzystaniu tradycyjnej rachunkowości finansowej.

4. Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą.