PODZIEL SIĘ

METODY OCENY DOSTAWCÓW

PROGRAM:

1. Ocena dostawcy w zakupach.

o Polityka zakupowa a ocena dostawcy.
o Procedura zakupowa a ocena dostawcy.

2. Zasady konstrukcji procedury oceny dostawców.

o Podział dostawców na kluczowych i uzupełniających.
o Podział dostawców wg ryzyka zaopatrzeniowego i wartości zakupów.
o Łańcuchowa ocena dostawców.
o Ocena dostawców w przedsiębiorstwie wielodziałowym – koncernie.

3. Organizacja procesu zakupu a ocena dostawcy.

o Fazy procesu zakupu.
o Źródła informacji na temat dostawców.
o Identyfikacja i eliminacja problemów z dostawcami nierzetelnymi.

4. Metody oceny oferty dostawcy.

o Zasady konstrukcji oceny oferty dostawcy.
o Ocena jedno i wieloparametrowa.
o Parametryzacja oceny ofert.
o Ocena formalna (doświadczenie branżowe, możliwości produkcyjne, posiadane certyfikaty, referencje, licencje, uprawnienia.
o Ocena merytoryczna, (jakość, funkcjonalność, estetyka, termin dostawy).
o Ocena warunków handlowych (cena, rabaty, koszty nabycia, termin płatności).

5. Zintegrowany system oceny dostawców.

o Procedura oceny dostawców.
o Pozyskiwanie danych źródłowych do oceny dostawców.
o Częstotliwość oceny dostawców.
o Ocena dostawców a wskaźniki efektywności procesów w obszarze zakupów (KPI).

6. Zasady konstrukcji narzędzi oceny dostawców.

7. Narzędzia oceny dostawców.

o Ocena graficzna.
o Ocena dwuparametrowa.
o Arkusze oceny dostawców -ocena uproszczona i ocena pełna.
o Audyt dostawcy.
o Rejestr reklamacji.
o Kalkulacja oceny dostawcy.

8. Konstrukcja zasad oceny dostawców.

o terminowość dostaw,
o opóźnienia w realizacji dostaw,
o certyfikacja dostawcy,
o posiadanie świadectw jakościowych,
o rekomendacja klientów firmy,
o wyniki auditu u dostawców,
o certyfikacja wyrobów,
o inne dowody na jakość dostaw,
o cena,
o inne kryteria oceny.

9. Baza danych o dostawcach.

10. Lista kwalifikowanych dostawców.

11. Minimalizacja ryzyka związanego z dostawcą.

o Źródła ryzyka związanego z zakupami,
o Ryzyko związane z dostawcą,
o Ocena ryzyka,
o Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni,
o Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami.