PODZIEL SIĘ

Celowo większość poszczególnych wyrazów w rozwinięciach angielskich skrótów jest pisanych dużą literą – wtedy łatwiej zapamiętać, w jaki sposób powstał dany skrót i co on oznacza.

 

 

 

 

 

Lista będzie oczywiście stale aktualizowana, uzupełniana.

ABB Activity-Based Budgeting Budżetowanie oparte na działaniach
ABC Activity-Based Costing Rachunek Kosztów Działań
ABM Activity-Based Management Zarządzanie na podstawie rachunku kosztów działań
ARR Accounting Rate of Return Księgowa stopa zwrotu
BEP Break Even Point Próg rentowności
BSC Balanced Scorecard Zrównoważona karta wyników
CFROI Cash Flow Return on Investment Wskaźnik pieniężnej efektywności zainwestewanego kapitału
CIMA Chartered Institute of Management Accountants Instytut Dyplomowanych Specjalistów Rachunkowości Zarządczej
DCF Discounted Cash Flow Zdyskontowane przepływy pieniężne
EBIT Earnings Before Interest and Tax Zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem
ERP Enterprise Resources Planning Planowanie zasobów przedsiębiorstwa
EVA Economic Value Added Ekonomiczna wartość dodana
FASB Financial Accounting Standards Board Rada Standardów Sprawozdawczości Finansowej
FV Future Value Wartość przyszła
FVA Future Value of Annuity Wartość przyszła renty
FVIF Future Value Interest Factor Wartość przyszła jednostki kapitału, który jest ulokowany na procent składany
FVIFA Future Value Interest Factor of Annuity Czynnik wartości przyszłej renty
IASB International Accounting Standards Board Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
IFAC International Federation of Accountants Międzynarodowa Federacja Księgowych
IFRS International Financial Reporting Sandards Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
IRR Internal Rate of Return Wewnętrzna stopa zwrotu
MBO Managing by Objectives Zarządzanie przez cele
MIRR Modified Internal Rate of Return Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
MNPV Modified Net Present Value Zmodyfikowana wartość bieżąca netto
MRP Material Requirements pPlanning Planowanie zapotrzebowania materiałowego
MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
MVA Market Value Added Rynkowa wartość dodana
NPV Net Present Value Wartość bieżąca netto
NTV Net Terminal Value Wartość końcowa netto
PI Profitability Index Wskaźnik rentowności (indeks zyskowności)
PPBS Planning-Programming-Budgeting System Programowanie budżetowe
PV Present Value Wartość bieżąca
PVIF Present Value Interest Factor Wartość bieżąca jednostki kapitału
ROA Return on Assets Wskaźnik rentowności aktywów
ROCE Return on Capital Employed Wskaźnik rentowności zainwestowanego kapitału
ROI Return on Investment Wskaźnik zwrotu z inwestycji
SBU Strategic Business Units Strategiczna jednostka firmy
TOC Theory of Constraints Teoria ograniczeń
VCI Value Creation Index Indeks tworzenia wartości
WACC Weighted Average Cost of Capital Średni ważony koszt kapitału
ZZB Zero-Based Budgeting Budżetowanie „od zera”