PODZIEL SIĘ

Indeks zyskowności (ang. Profitability Index PI) – jest to stosunek zdyskontowanych wpływów pieniężnych do zdyskontowanych wydatków.

Projekt należy przyjąć, jeśli PI>1. Dla PI=0 – decyzja o przyjęciu projektu, bądź o jego odrzuceniu, nie ma znaczenia. W sytuacji gdy mamy do czynienia z projektami wykluczającymi się, przyjmujemy do realizacji ten, dla którego PI jest większy.

Przykład

Nakłady inwestycyjne związane z projektem X wyniosły 180.000 zł (poniesione na początku roku 1).
Przepływy pieniężne netto (będące efektem realizacji tego projektu) w kolejnych latach (na koniec każdego roku) przedstawiają się następująco:
Rok 1. 70.000 zł.
Rok 2. 70.000 zł.
Rok 3. 80.000 zł.
Rok 4. 50.000 zł.
Jaka jest wartość bieżąca netto tej inwestycji, wiedząc że koszt kapitału wynosi 10%?
Obliczmy czynniki dyskontujące dla poszczególnych lat:
Rok 0. 1/(1+0,1)^0 = 1.
Rok 1. 1/(1+0,1)^1 = 0,9091.
Rok 2. 1/(1+0,1)^2 = 0,8264.
Rok 3. 1/(1+0,1)^3 = 0,7513.
Rok 4. 1/(1+0,1)^4 = 0,6830.
Obliczmy zdyskontowane przepływy pieniężne netto:
Rok 0. -180.0000 zł x 1 = -180.000 zł.
Rok 1. 70.000 zł x 0,9091 = 63.637 zł.
Rok 2. 70.000 zł x 0,8264 = 57.848 zł.
Rok 3. 80.000 zł x 0,7513 = 60.104 zł.
Rok 4. 50.000 zł x 0,6830 = 34.150 zł.
Możemy zatem obliczyć PI:

PI=(63.637zł + 57.848zł + 60.104zł + 34.150zł)/180.000zł=215.739zł/180.000zł=1,2.

PI>0, zatem projekt należy przyjąć do realizacji.