PODZIEL SIĘ

Wartość bieżąca netto (ang. Net Present Value NPV) – różnica pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi (PV) a nakładami początkowymi (K).
NPV=PV-K.


Projekt należy przyjąć, jeśli NPV>0 (w przypadku gdy NPV=0 decyzja nie ma znaczenia). W sytuacji gdy mamy do czynienia z projektami wykluczającymi się, przyjmujemy do realizacji ten, dla którego NPV jest większe.

Przykład

Nakłady inwestycyjne związane z projektem X wyniosły 180.000 zł (poniesione na początku roku 1).
Przepływy pieniężne netto (będące efektem realizacji tego projektu) w kolejnych latach (na koniec każdego roku) przedstawiają się następująco:
Rok 1. 70.000 zł.
Rok 2. 70.000 zł.
Rok 3. 80.000 zł.
Rok 4. 50.000 zł.
Jaka jest wartość bieżąca netto tej inwestycji, wiedząc że koszt kapitału wynosi 10%?
Obliczmy czynniki dyskontujące dla poszczególnych lat:
Rok 0. 1/(1+0,1)^0 = 1.
Rok 1. 1/(1+0,1)^1 = 0,9091.
Rok 2. 1/(1+0,1)^2 = 0,8264.
Rok 3. 1/(1+0,1)^3 = 0,7513.
Rok 4. 1/(1+0,1)^4 = 0,6830.
Obliczmy zdyskontowane przepływy pieniężne netto:
Rok 0. -180.0000 zł x 1 = -180.000 zł.
Rok 1. 70.000 zł x 0,9091 = 63.637 zł.
Rok 2. 70.000 zł x 0,8264 = 57.848 zł.
Rok 3. 80.000 zł x 0,7513 = 60.104 zł.
Rok 4. 50.000 zł x 0,6830 = 34.150 zł.
Możemy zatem obliczyć NPV:
NPV= 63.637zł + 57.848zł + 60.104zł + 34.150zł – 180.000zł = 35.739zł.
NPV>0, zatem projekt należy przyjąć do realizacji.