PODZIEL SIĘ

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Autorem artykułu jest Paweł Kijko

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY – utworzenie i rozwój, struktura oraz funkcje organizacji. Artykuł przedstawia również skład ETO oraz podstawowe zadania.

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Utworzenie i rozwój:

Utworzony na mocy traktatu brukselskiego (22 lipca 1975) z inicjatywy przewodniczącego Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego Heinricha Aigner?a

Od rozpoczęcia prac w październiku 1977 roku Trybunał ma swoją siedzibę w Luksemburgu

ETO został podniesiony do rangi instytucji UE w  listopadzie 1993 r. (wejście w życie traktu z Maastricht, który wzmocnił jego niezależność i uprawnienia.

Od tego momentu Trybunał dostarcza DAS – poświadczenie wiarygodności rozliczeń oraz legalności i prawidłowości transakcji w ramach środków z budżetu wspólnotowego. Specjalny radca prawny bada skuteczność i poprawność działań.

Rola trybunału została potwierdzona i wzmocniona w traktacie amsterdamskim, który uprawnił ETO do przeprowadzania kontroli w zakresie należytego zarządzania finansami oraz podkreślał jego rolę w w walce z nadużyciami.

Traktat nicejski z 1 lutego 2003 r. zezwolił Trybunałowi na tworzenie izb oraz podkreślił znaczenie współpracy Trybunału z krajowymi organami kontroli.

Skład ETO:

Członkowie ETO są ministrami na sześcioletnią kadencję.

Rada Europejska po konsultacji z Parlamentem Europejskim zatwierdza listę członków ETO sporządzoną na podstawie propozycji każdego państwa członkowskiego.

Mandat członków Trybunału jest odnawialny.

Członkowie wybierają spośród swego grona prezesa Trybunału na okres trzech lat.

Mandat prezesa jest odnawialny.

Podstawowe zadania:

Pomaga PE i Radzie w nadzorowaniu wykonania budżetu UE, w szczególności w ramach procedury udzielenia absolutorium.Bada, czy operacje finansowe zostały właściwie zarejestrowane i przedstawione, legalnie i prawidłowo przeprowadzone oraz czy zarządzano nimi w sposób zapewniający oszczędność, wydajność  oraz skuteczność.Przeprowadza kontrole, na podstawie których ocenia pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy UE.Przedstawia wyniki swoich kontroli w drodze jasnych stosownych i obiektywnych sprawozdań.

Radca Prawny Olsztyn

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl