PODZIEL SIĘ

ABM (Zarządzanie w warunkach kosztów działań eng. Activity-based management)

Zarządzanie kosztami działań obejmuje: analizę działań, analizę nośników kosztów działań, analizę potencjału działań, analizę mierników efektywności, analizę czynników kosztotwórczych. Zarządzanie według działań koncentruje się na: (a) analizie podstawowych przyczyn powstawania i czynników wpływających na koszty działań, (b) analizie istotnych implikacji strategicznych, organizacyjnych i operacyjnych, (c) identyfikacji możliwości usprawnień funkcji organizacyjnych, operacyjnych i strategicznych, (d) formułowaniu rozwiązań przynoszących korzyści.

Sobańska I., Czajor P., Czarnecki J., Kabalski P., Michalak J., Michalak M., Wnuk-Pel T. (2010a), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 506.

Dyscyplina, która skupia się na tym, jak czynności wykonywane w ramach procesu produkcji (działalności przedsiębiorstwa) mogą podnieść zarówno wartość dostarczaną klientowi, jak również zysk otrzymywany poprzez dostarczanie tej wartości (tłumaczenie własne).

Rainborn C. A., Barfield J. T., Kinney M. R. (1996), Managerial Accounting, wyd. II, West Publishing Company, Minneapolis, Saint Paul, s. 909.

System, w którym następuje koncentracja na zarządzaniu działaniami, w celu redukcji kosztów oraz podejmowania trafniejszych decyzji (tłumaczenie własne).

Jackson S., Sawyers R. (2003), Managerial Accounting: A Focus on Decision Making, South-Western Thomson Learning, Mason, Ohio, Second Edition, s. 517.

Wszelkie działania podejmowane przez menedżerów oparte na rachunku kosztów działań, służące poprawie organizacji lub redukcji kosztów (tłumaczenie własne).

Whitecotton S., Libby R., Phillips F. (2011), Managerial Accounting, McGraw-Hill/Irwin, New York, s. 527.

Zarządzanie w układzie działań opiera się na założeniu, że na procesy gospodarcze realizowane w przedsiębiorstwie składa się wiele powiązanych ze sobą działań. Dlatego koncepcja ABM koncentruje się na odpowiednim sterowaniu poszczególnymi działaniami w obrębie procesu. Sterowanie to powinno doprowadzić do wyeliminowania działań zbędnych, które nie przyczyniają się do wzrostu wartości i jakości efektów produkcyjnych, oraz do udoskonalenia działań mało efektywnych.

Nowak E. (2009), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Wydanie II, s. 223-224.