PODZIEL SIĘ

Zysk rezydualny (ang. residual income RI)

Różnica między zyskiem osiągniętym przez jednostkę, a zyskiem zadanym przez kierownictwo naczelne przedsiębiorstwa.
Zysk rezydualny = Z – (rw x A)
Z – zysk osiągnięty przez ośrodek,
rw – wymagana stopa zwrotu (określona przez kierownictwo naczelne),
A – aktywa zaangażowane w jednostce (przeciętnie).

Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa s. 427.

Zysk rezydualny jest różnicą między zyskiem operacyjnym netto a odsetkami od zainwestowanego kapitału.
RI = NOPAT – OC
RI – zysk rezydualny
NOPAT – zysk operacyjny po opodatkowaniu
OC – odsetki od kapitału własnego

Nowak E. (2011), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu Sp. z o.o., Wydanie I, Warszawa, s. 320.

Zysk rezydualny (wykorzystujący założenia koncepcji zysku ekonomicznego wprowadzonego przez A. Mashalla) jest definiowany jako kontrolowany zysk (różnica między kontrolowanymi przychodami a kosztami) pomniejszony o (umowną) opłatę za wykorzystywany kapitał własny, obliczoną jako wartość posiadanych przez daną jednostkę aktywów pomnożoną przez ustaloną stopę procentową:
RI=Zk-ΣA*R%
RI – zysk rezydualny,
Zk – zysk kontrolowany,
ΣA – suma posiadanych przez jednostkę aktywów,
R% – ustalone „oprocentowanie” za posiadane aktywa.

Sobańska I., Czajor P., Czarnecki J., Kabalski P., Michalak J., Michalak M., Wnuk-Pel T. (2010a), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 412-413.

Część osiągniętego zysku, która przekracza kwotę zysku, wyznaczoną do osiągnięcia przez ośrodek odpowiedzialności (tłumaczenie własne).

Rainborn C. A., Barfield J. T., Kinney M. R. (1996), Managerial Accounting, wyd. II, West Publishing Company, Minneapolis, Saint Paul, s. 916.

Odpowiedzią na krytykę wskaźnika zwrot z inwestycji (ROI) było stworzenie innego „kryterium inwestycyjnego”. Zysk rezydualny jest równy zaewidencjonowanemu zyskowi księgowemu minus koszty inwestycji, która została poniesiona do wygenerowania tego zysku (tłumaczenie własne).

Atkinson A. A., Kaplan R. S., Matsumura E. M., Young S. M. (2007), Management Accounting, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, Fifth Edition, p. 606.

Źródło obrazka: Fotolia.pl