PODZIEL SIĘ

ABC (rachunek kosztów działań eng. Acitvity-Based Costing)

Koncepcja rozliczania kosztów pośrednich na produkty za pomocą wielu różnych podstaw (kluczy rozliczeniowych) w przekroju wydzielonych w jednostce gospodarczej działań (procesów); podstawy rozliczania kosztów działań służą jednocześnie do pomiaru wielkości określonych działań, toteż powinny być proporcjonalne do kosztów powodowanych przez działania.

Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 807.

Rachunek kosztów działań jest systemem rachunku kosztów przystosowanym do zarządzania przebiegiem procesu gospodarczego w układzie działań. Podstawowym założeniem ideowym rachunku kosztów działań jest większe powiązanie ponoszonych kosztów, a zwłaszcza kosztów pośrednich, z przyczynami ich powstawania, za które uważa się wykonywane działania.

Nowak E. (2011), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu Sp. z o.o., Wydanie I, Warszawa, s. 210.

Koszty są (…) alokowane w każdym indywidualnym produkcie lub usłudze w celu dostarczenia informacji niezbędnych do sprawozdań rachunkowości finansowej. Informacji tych dostarcza rachunek kosztów.

Drury C. (1996), Rachunek kosztów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 34.

Księgowy system informacji, który identyfikuje różne czynności wykonywane w organizacji oraz gromadzi koszty z nimi związane, zgodnie z podstawową ich naturą oraz rozmiarem (tłumaczenie własne).

Rainborn C. A., Barfield J. T., Kinney M. R. (1996), Managerial Accounting, wyd. II, West Publishing Company, Minneapolis, Saint Paul, s. 909.

System oparty na działaniach, łączący wydatki organizacyjne na zasoby z tworzonymi i dostarczanymi klientom produktami oraz usługami (tłumaczenie własne).

Atkinson A. A., Kaplan R. S., Matsumura E. M., Young S. M. (2007), Management Accounting, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, Fifth Edition, p. 639.