PODZIEL SIĘ

Łańcuch wartości (ang. value chain)

Powiązany zbiór działań grupowanych w procesy, kreujących wartość, począwszy od zaopatrzenia w surowce i półprodukty, aż do dostarczenia produktów do ostatecznych konsumentów.

Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 803.

Strumienie różnych działań podejmowanych przez organizacje tworzące całość zwaną systemem wartości (value system). Koncepcja łańcucha wartości została opracowana przez amerykańskiego ekonomistę Michala Portera (…) Każdy rodzaj działalności (projektowanie produktu, zaopatrzenie, produkcja, marketing, usługi posprzedażowe itp.) ma swój wkład w pozycję firmy na rynku i osiąganą przez niego wartość (value) (…) Łańcuch wartości obrazuje „dodawanie wartości” do produktu, czyli opisuje proces powiększania wartości wyrobu (…) Analizując ten proces krok po kroku można określić te ogniwa łańcucha, które świadczą, że analizowana firma jest konkurencyjna lub te, które stanowią jej słabe punkty.

Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza „Placet”, Wydanie I, Warszawa, s. 233.

Wzajemnie powiązany zestaw czynności tworzących wartość, od pozyskiwania podstawowych surowców, aż do dostarczenia ostatecznego produktu końcowego do finalnego odbiorcy (tłumaczenie własne).

Rainborn C. A., Barfield J. T., Kinney M. R. (1996), Managerial Accounting, wyd. II, West Publishing Company, Minneapolis, Saint Paul, s. 918.

Łańcuch wartości obejmuje dziewięć, strategicznie istotnych działań, które tworzą wartość i koszt w konkretnym rodzaju działalności gospodarczej. Zbiór ten składa się z pięciu działań pierwotnych i czterech wspierających. Działania pierwotne obejmują następującą sekwencję: dostarczanie surowców do firmy, przetwarzanie ich, przekazywanie na rynek w nowej formie, handlowanie nimi oraz świadczenie dodatkowych usług. Działania wspierające przejawiają się we wszystkich wymienionych już działaniach pierwotnych.
Działania wspierające wynikają z: infrastruktury firmy, zarządzania personelem firmy, rozwoju technologicznego, systemu zaopatrzenia.

Kotler Ph. (1999), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa, wydanie VII, s. 39.

Łańcuch wartości jest definiowany jako sekwencja działań, które bardziej powinny przyczynić się do osiągnięcia wartości końcowego produktu, niż jego kosztów. (…) Zasadniczo, wszystkie produkty przechodzą przez łańcuch wartości, który zaczyna się od badań naukowych, rozwoju i inżynierii, następnie przenosi się przez produkcję aż do klientów (tłumaczenie własne).

Atkinson A. A., Kaplan R. S., Matsumura E. M., Young S. M. (2007), Management Accounting, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, Fifth Edition, p. 317.