PODZIEL SIĘ

Poczatkowa wycena nieruchomosci inwestycyjnych

Autorem artykułu jest Beata Lewandowska

Zasady i metody wyceny nieruchomości inwestycyjnej według MSR oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości, także  koszty które są powiązane z daną transakcją. Polecam.

Zasada podstawowa

Nieruchomość inwestycyjna powinna być początkowo wyceniona według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Przy początkowej wycenie uwzględnia się koszty przeprowadzenia transakcji.

Podobnie jak w przypadku innych aktywów, na cenę nabycia nieruchomości składa się cena zakupu powiększona o wszelkie koszty bezpośrednio związane z transakcją zakupu. Do kosztów bezpośrednio związanych z transakcją zakupu zalicza się na przykład:

opłaty za obsługę prawną, podatek od zakupu nieruchomości pozostałe koszty transakcji.

Wytworzenie nieruchomości we własnym zakresie

Jeśli jednostka wytwarza nieruchomość we własnym zakresie, wówczas kosztem wytworzenia nieruchomości zbudowanej przez jednostkę jest jej koszt ustalony na dzień zakończenia budowy i przystosowania do użytkowania. Do tego momentu nieruchomość wyceniana jest zgodnie z  MSR 16. Z dniem zakończenia budowy nieruchomość staje się nieruchomością inwestycyjną.

Odroczenie płatności

Jeżeli płatność za nieruchomość jest odroczona, ceną nabycia będzie równowartość ceny płatnej w gotówce. Różnica między ceną gotówkową a łączną kwotą płatności ujmowana jest jako koszt z tytułu odsetek w okresie kredytowania.

Wycena inwestycji po początkowym ujęciu

Jednostka, dokonując wyboru zasad rachunkowości w odniesieniu do nieruchomości inwestycyjnych, powinna wybrać jako zasadę rachunkowości jedną z metod wyceny: model wartości godziwej lub model ceny nabycia a następnie stosować wybraną metodę wyceny do wszystkich swoich nieruchomości inwestycyjnych.

Uwaga!

Wybrany model wyceny dotyczy wszystkich nieruchomości zakwalifikowanych do inwestycji. Jest tylko jeden wyjątek od tej reguły – gdy nieruchomość wyceniana jest według wartości godziwej, wówczas nie może być dalej w ten sposób wyceniana, ponieważ brak podstaw i informacji do takiej wyceny.

Warto pamiętać, że zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów można dobrowolnie zmienić zasadę rachunkowości, pod warunkiem że zapewni ona bardziej właściwą prezentację transakcji, innych zdarzeń lub warunków w sprawozdaniu finansowym jednostki. Jest jednak bardzo mało prawdopodobne, aby zmiana modelu wartości godziwej na model ceny nabycia uczyniła prezentację bardziej właściwą.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1a UoR inwestycje w nieruchomości wycenia się na dzień bilansowy według zasad stosowanych do środków trwałych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Przy czym od 2009 r. skutki zmian wyceny oraz wszelkie koszty i przychody związane z taką inwestycją powinny być odnoszone na „Pozostałe przychody operacyjne”/”Pozostałe koszty operacyjne”.

http://walkafiskusowa.blogspot.com/

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl