PODZIEL SIĘ

Roznice kursowe

Autorem artykułu jest Beata Lewandowska

Jak poradzić sobie z uciążliwymi zasadami wyceny w przypadku należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych. Podstawowe zasady znajdziecie w poniższym artykule.

Zgodnie z postanowieniami MSR przy przeliczaniu należności i zobowiązań a także wszelkich innych pozycji wyrażonych w walucie obcej należy stosować postanowienia MSR 21 . Choć na pierwszy rzut oka wydają się one rozbieżne od regulacji ustawy o rachunkowości, to jednak ze względu na fakt, iż w § 22 MSR 21 dozwolone jest stosowanie kursu zbliżonego do kursu wskazanego w przepisach regulujących przeliczanie na dzień zawarcia transakcji i na dzień bilansowy, w praktyce spółki stosują identyczne zasady jak te, które wynikają z polskiego prawa bilansowego.

Warto jednak dla porządku wskazać zasady dosłowne:
• Waluta obca jest walutą inną niż waluta funkcjonalna jednostki, a walutą funkcjonalną jest waluta głównego, podstawowego środowiska ekonomicznego podmiotu – niekoniecznie złoty polski.
• Pozycje pieniężne stanowią posiadane jednostki waluty oraz należności i zobowiązania przypadające do otrzymania lub zapłaty, w ustalonej lub możliwej do ustalenia liczbie jednostek waluty.
• Natychmiastowy kurs wymiany stanowi kurs wymiany natychmiastowego wykonania – czyli jest to kurs kupna banku, do którego mogłaby wpłynąć kwota płacona przez odbiorcę, albo kurs sprzedaży banku, w którym dokonywalibyśmy płatności za zobowiązanie.
• Kurs zamknięcia stanowi natychmiastowy kurs wymiany na dzień bilansowy- czyli jest to kurs kupna banku z dnia bilansowego, do którego mogłaby wpłynąć kwota płacona przez odbiorcę, albo kurs sprzedaży banku z dnia bilansowego, którym dokonywalibyśmy płatności za zobowiązanie.
• Transakcję w walucie obcej początkowo ujmuje się w walucie funkcjonalnej, stosując do przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie obcej natychmiastowy kurs wymiany waluty funkcjonalnej na walutę obcą, obowiązujący na dzień zawarcia transakcji, a więc tylko po kursach kupna i sprzedaży banku.
• Na każdy dzień bilansowy pozycje pieniężne w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursu zamknięcia, zatem tylko po kursach banków.
Powyższe zasady mogą więc być dość uciążliwe, zatem wykorzystuje się następujące postanowienie, zawarte w MSR 21 § 22: „Z przyczyn praktycznych często stosuje się kurs zbliżony do rzeczywistego kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, na przykład zastosować można kurs średni w danym tygodniu lub miesiącu dla każdej waluty obcej, w której zrealizowano transakcje w danym okresie”.

http://walkafiskusowa.blogspot.com/

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

1 KOMENTARZ