PODZIEL SIĘ

Wyprowadzenie działań związanych z księgowością i rozrachunkami poza firmę jest jednym ze skutecznych sposobów obniżania kosztów jej prowadzenia. Utarło się, że z tej formy korzystają przede wszystkim młode firmy, startujące dopiero w biznesie lub firmy z grupy małych średnich przedsiębiorstw. Wynajęte biuro rachunkowe wystarcza całkowicie nie tylko do prowadzenia wszystkich spraw związanych z opieką księgową, ale jest w stanie przejąć na siebie funkcje doradcze czy analityczne. Przedsiębiorca wynajmując profesjonalne biuro rachunkowe czuje się całkowicie bezpieczny i pewny stworzenia komfortowego dla swojej działalności zaplecza, ale czy na pewno?

Odpowiedzialność za błędy biura rachunkowego, kto ponosi winę

Art. 26 Ordynacji podatkowej, dokumentu regulującego prawo podatkowe, mówi wyraźnie, że przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za wszystkie podatki wynikające z zobowiązań podatkowych. I z tego tytułu, w przypadku jakichkolwiek niezgodności w kwestiach podatkowych, państwowe organy skarbowe zawsze skierują swoją uwagę i pociągną do odpowiedzialności właśnie przedsiębiorcę. Stanie się tak nawet wtedy, gdy treść umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a biurem rachunkowym przenosi odpowiedzialność za błędy na zleceniobiorcę, czyli biuro rachunkowe. Tutaj o odpowiedzialności decydują nadrzędne przepisy i regulacje niemające zastosowania w ustaleniach jednostkowych. 

Czy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za swoje błędy? 

Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za błędy, braki czy nieścisłości w sferze podatkowej, w tym w rocznym rozliczeniu PIT. Jednak prawo daje przedsiębiorcy narzędzia przynajmniej do wyegzekwowania odszkodowań od biura rachunkowego za nierzetelności w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Podstawą do roszczeń z tego tytułu jest art. 471 k.c. zobowiązujący do naprawienia szkód powstałych z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań nakreślonych umową pomiędzy przedsiębiorcą a biurem rachunkowym, chyba, że dane biuro rachunkowe udowodni, że zaistniałe błędy wynikły z powodu działań, złej woli przedsiębiorcy. 

Odpowiedzialność karna biura podatkowego

Innego rodzaju konsekwencje dla biura rachunkowego powstają wówczas, gdy w toku postępowania okaże się, że pracownicy biura rachunkowego działali w złej wierz, popełniając świadomie przestępstwo podatkowe lub wykroczenie skarbowe. Wtedy to pracownik lub właściciel biura poniesie pełną odpowiedzialność karną. Jednak wina biura musi zostać w pełni udowodniona, włącznie ze wskazaniem winowajcy. 

Biura rachunkowe zobowiązane są do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wypadek odszkodowania z tytułu błędów księgowych i szkód jakie z tego powodu powstały na koncie przedsiębiorcy. Zawsze, gdy dochodzi do zdefiniowania wartości szkody, odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel. Dlatego poszukując biura rachunkowego do współpracy warto sprawdzić jego historię odszkodowawczą. Błędy maja prawo się pojawić u każdego, ważne by można było je naprawić w pełnym wymiarze, nie pozostawiając po sobie złego wrażenia i konsekwencji finansowych.

Kliknij i zdobądź więcej informacji na temat odpowiedzialności biura rachunkowego za popełnione błędy w księgowości.