PODZIEL SIĘ

Osoba fizyczna podpisała w dniu 17 kwietnia 2009 r. umowę leasingu finansowego jachtu (na okres 26 miesięcy), który będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności. W tym samym dniu nastąpiło wydanie przedmiotu umowy. Faktura VAT na całość została wystawiona z datą 2 maja 2009 r. Uiszczona opłata wstępna została w całości zaliczona na spłatę kapitału. Opłaty z tytułu umowy leasingu będą płacone co miesiąc na podstawie not księgowych, które wystawia leasingodawca (będzie w nich wskazana część kapitałowa oraz odsetkowa).

1. Czy na podstawie art. 22 ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, istnieje możliwość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, biorąc pod uwagę fakt, że firma posiada status małego podatnika?
2. Do której grupy KTŚ należy zakwalifikować jacht oraz jaką stawkę amortyzacyjną zastosować?
3. Czy będzie konieczne dokonanie jakiegoś szczególnego księgowania po zakończeniu umowy leasingowej?

Istnieje możliwość jednorazowej amortyzacji. Ma to swoje uzasadnienie w tym, że środki trwałe, które są używane na podstawie umowy leasingu finansowego stanowią środki trwałe u leasingobiorcy. Przepisy ustawy nie stawiają najmniejszych nawet ograniczeń dotyczących środków trwałych, które są używane na podstawie umowy leasingu finansowego.

Do jakiej grupy zakwalifikować jacht zależy od tego gdzie będzie on używany. Istnieją dwie opcje- jacht będzie zaliczony do grupy 770 lub 773 KŚT. Dla tego typu środków trwałych roczna stawka amortyzacyjna wynosi 7%.

Po zakończeniu umowy leasingu finansowego nie ma konieczności dokonywania żadnego szczególnego księgowania.

Środki trwałe, które są używane na podstawie umowy leasingu finansowego, stanowią środki trwałe podlegające amortyzacji. Jak stanowi przepis art. 22a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), amortyzacji podlegają także niezależnie od przewidywanego okresu używania składniki majątku niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy leasingu, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników, jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a w/w ustawy odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

Przepis art. 22k ust. 7 w/w ustawy stanowi, że podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, a także mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Należy jednak nadmienić, że na mocy przepisów przejściowych ten limit w latach 2009- 2010 jest równy kwocie 100 000 euro.

Wśród przepisów w/w ustawy nie znajdujemy żadnych ograniczeń odnoszących się do środków trwałych, które są używane na podstawie umowy leasingu finansowego. Dlatego też środki trwałe, które są używane na podstawie takiej umowy mogą, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-11 w/w ustawy, podlegać jednorazowej amortyzacji.

Kwalifikacja jachtu zależna jest od faktu czy mamy do czynienia z jachtem morskim czy z jachtem, który jest używany dla celów żeglugi śródlądowej. Jeżeli chodzi o jacht morski to właściwe jest zakwalifikowanie go do grupy 770, czyli „Tabor transportu morskiego”, a jeśli chodzi o jacht do żeglugi śródlądowej to odpowiednia jest grupa 773- czyli „Tabor transportu śródlądowego. Ze szczegółowych objaśnień do Klasyfikacji Środków Trwałych dowiedzieć się można, że „Rodzaj 770 obejmuje statki pasażerskie oraz towarowe (handlowe) bez względu na ich wielkość i przeznaczenie, przystosowane do wykonywania czynności transportowych na morzu”, z kolei „Rodzaj 773 obejmuje tabor służący do transportu osób i towarów na śródlądowych drogach wodnych, tj. statki i promy pasażerskie, promy towarowe, holowniki, statki inspekcyjne, barki i pozostały tabor z napędem oraz barki, krypy, łodzie i pozostały tabor bez napędu”.

Załącznik nr 1 do w/w ustawy, który zawiera Tabelę rocznych stawek amortyzacyjnych, wskazuje dla tego typu środków trwałych roczną stawkę amortyzacyjną w wysokości 7%.

Nie będzie konieczne po zakończeniu umowy leasingu finansowego dokonanie szczególnego księgowania. Z punktu widzenia prawa cywilnego jacht stanie się własnością leasingobiorcy. W aktualnym stanie, jak również po zakończeniu umowy jacht będzie stanowił wciąż środek trwały leasingobiorcy. Nie będą miały miejsca żadne niedogodności i utrudnienia związane z zaewidencjonowaniem tego zdarzenia, w związku z tym, że nie będzie możliwości wykupu.

Grzegorz Olszewski
Autor jest dyrektorem generalnym w firmie GO-leasing, ogólnopolskiej sieci brokerów leasingu.