PODZIEL SIĘ

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – PLANOWANE NOWELIZACJE PRAWNO-PODATKOWE ORAZ ZMIANY PRZEPISÓW STREFOWYCH
PODATKOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW NA TERENACH SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH

PROGRAM:

1. Pomoc publiczna na terenach specjalnych stref ekonomicznych – podstawy prawne

2. Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE

o procedury udzielania zezwoleń
o warunki zezwoleń
o kontrole przedsiębiorców strefowych
o konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia
o wpływ na wysokość zwolnienia z opodatkowania
o zmiany zezwolenia – przesłanki i procedura
o cofnięcie zezwolenia
o wygaszenie zezwolenia
o sukcesja praw do zezwoleń

3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy – obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej

o lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
o wielkość przedsiębiorcy
o duże projekty inwestycyjne
o pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy

4. Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego

o nabycie lub wytworzenie środków trwałych
o inwestycje odtworzeniowe
o nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
o leasing, najem, dzierżawa środków trwałych
o używane środki trwałe
o wartości niematerialne i prawne
o likwidacja, sprzedaż i wymiana środków trwałych a definicja wydatku kwalifikowanego
o kwalifikacja wydatków do „kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe)
o maksymalny okres ponoszenia wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych do objęcia pomocą
o moment poniesienia wydatków kwalifikowanych (zasada memoriałowa czy kasowa)

5. Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu

o przychody zwolnione z opodatkowania i opodatkowane -przedmiot określony w Zezwoleniu oraz wytworzenie na terenie strefy
o przychody opodatkowane – wytworzone poza zakresem zezwolenia lub poza terenem strefy, najem maszyn i urządzeń, nieruchomości, handel
o działalność strefowa wykonana częściowo poza jej terenem – instalacja, montaż, serwis, transport
o przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów handlowych, materiałów i surowców, odpadów (złom, makulatura, szkło)
o zasady rozliczenia przychodów finansowych (odsetki z rachunku bieżącego, odsetki z lokat terminowych, odsetki overnight, odsetki od nieterminowych płatności, odsetki od kredytów, różnice kursowe,
o zasady rozliczania pozostałych przychodów operacyjnych, (sprzedaż środków trwałych, odszkodowania i kary umowne, nadwyżki inwentaryzacyjne),
o kwalifikacja otrzymanych bonusów, premii pieniężnych, przychodów z tytułów nieodpłatnych świadczeń, umorzonych i przedawnionych zobowiązań;

6. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów

o priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła przychodów (zwolnionych lub opodatkowanych);
o ustalenie i podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności (zwolnionej i opodatkowanej);
o ustalenie proporcji przychodowej dla podziału kosztów wspólnych, narastające ustalanie proporcji, niedopuszczalność stosowania innych proporcji przychodowych bądź kosztowych nieznanych ustawie PDOP;
o moment poniesienia pierwszego kosztu działalności na terenie strefy – zasady rozliczania kosztów wspólnych w ramach działalności rozbiegowej
o racjonalizacja rozliczenia kosztów działalności strefowej oraz pozastrefowej (odpisy amortyzacyjne, rozliczenie ujemnych różnic kursowych)

7. Ustalenie dochodu (straty) na działalności zwolnionej i opodatkowanej

o konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP)
o obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie strefy
o stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności w strefie i poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych art. 11 ustawy PDOP)
o zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach
o ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej)
o rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT – 8/O;

8. Zwolnienie z podatku dochodowego jako forma pomocy publicznej

o moment, od którego można korzystać ze zwolnienia podatkowego;
o definicja pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania); ustalenie czy pomoc publiczna została otrzymana w danym roku podatkowym
o obliczenie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej z uwzględnieniem zdyskontowanych wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych
o rozliczenie limitu pomocy publicznej z uwzględnieniem dyskontowania
o sprzedaż, likwidacja środka trwałego

9. Status przedsiębiorstwa, a wielkość zwolnienia z opodatkowania

o definicja MŚP
o przywileje MŚP
o moment zmiany statusu

10. Dyskontowanie

o znaczenie dyskontowania
o moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia
o dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych – warsztaty

11. Łączenie pomocy publicznej na nową inwestycję

12. Przedłużenie okresu funkcjonowania stref w Polsce oraz omówienie planowanych zmian przepisów dotyczących działalności w sse, w szczególności planowanych zmian mapy pomocy regionalnej.

13. Przegląd interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

14. Dyskusja