PODZIEL SIĘ

Szkolenie jest realizowane w formie dwustopniowej. 

Informacje o STOPNIU II –

http://www.akademiamenedzera.pl/?p=szk_s&sid=615

 

W trakcie szkolenie uczestnicy poznają odpowiedź na pytania:

1. Jakie są aktualnie rekomendowane na świecie metodologie rachunku kosztów, które niwelują mankamenty tradycyjnego rachunku kosztów w zakresie prawidłowej kalkulacji kosztów i analizy rentowności poszczególnych produktów/usług i klientów firmy?
2. Jakie informacje dostarcza nowoczesny rachunek kosztów w porównaniu z informacjami, jakie generuje nasz aktualny rachunek kosztów?
3. Jak zorganizować optymalny i spójny rachunek kosztów dla całej firmy?
4. Na czym polega Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów opublikowany przez Międzynarodową Federację Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC)?
5. Jaki jest stopień zaawansowania posiadanego przez moje przedsiębiorstwo rachunku kosztów i jaka powinna być strategia jego rozwoju?

 

 

Program szkolenia:

I Stopień – Controlling i nowoczesny rachunek kosztów

Dzień 1

1. Procesy czy koszty? – oto jest pytanie …
Sposób przedstawiania informacji kosztowych menedżerom ma znaczenie. Przedstawianie informacji kosztowych w ujęciu procesów i działań w sposób automatyczny kieruje menedżerów do myślenia w kategoriach usprawnień a nie wyłącznie cięcia kosztów. Menedżerowie zarządzają działaniami a nie kosztami, ponieważ to wykonywanie działań powoduje powstawanie kosztów. Celem tej części szkolenia jest pokazanie różnicy pomiędzy procesowym a tradycyjnym zarządzaniem kosztami w przedsiębiorstwie.

 

2. Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów (IFAC)
Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC) w 2009 roku opublikowała Model 12 Poziomów Dojrzałości w Kalkulacji Kosztów. Celem modelu jest pomoc controllerom, księgowym i menedżerom w ocenie stopnia zaawansowania posiadanego rachunku kosztów. Większość przedsiębiorstw w Polsce osiąga poziomy zaawansowania kalkulacji tylko od drugiego do piątego na 12 poziomów zaawansowania. Podczas szkolenia omówione zostaną poszczególne etapy dojrzałości kalkulacji kosztów oraz najlepsze wzorce w zakresie rachunku kosztów i doświadczenia z wdrożeń nowoczesnych rachunków kosztów.

 

3. Procesowy rachunek kosztów (ABC)
 a. Zasoby (resources)
 b. Działania (activities)
 c. Obiekty kosztowe (cost objects)
Procesowy rachunek kosztów jest menedżerskim rachunkiem kosztów dostarczającym menedżerom informacji niezbędnych do identyfikowania obszarów nieefektywności oraz potencjalnych usprawnień. Aktualnie rekomendowane na świecie systemy rachunkowości zarządczej koncentrują się na dostarczaniu precyzyjnych informacji kosztowych zarówno o zasobach, realizowanych procesach jak i o produktach i klientach przedsiębiorstwa. Oznacza to, że nowoczesne systemy rachunkowości zarządczej oparte są na procesowym rachunku kosztów oraz mają charakter wielowymiarowy zapewniając tym samym kadrze menedżerskiej kompleksową informację zarządczą. 

 

4. Resource Consumption Accounting (RCA)
Metodyka Resource Consumption Accounting (RCA) jest uznawana przez autorytety dziedziny rachunkowości zarządczej jak: Consortium for Advanced Management International – CAM-I, International Federation of Accountants – IFAC, za najbardziej zaawansowaną metodykę rachunkowości zarządczej. Metodyka ta jest w stanie dostarczyć kompleksowej informacji o kosztach i rentowności skutecznie wspierając podejmowanie decyzji menedżerskich. Podstawą metody RCA jest przyczynowo skutkowa kalkulacja kosztów w całym modelu kosztowym firmy oraz silna integracja tego rachunku z systemami operacyjnymi firmy. Metodyka RCA czerpie najważniejsze zalety z dwóch koncepcji rachunku kosztów: Grenzplankostenrechnung – GPK (stosowany przez ponad 60% firm niemieckojęzycznych) oraz Activity Based Costing –ABC (najbardziej promowaną angielskojęzyczną metodologię rachunku kosztów).

 

5. Zasobowy rachunek kosztów
Aktualnie najbardziej na świecie promowane systemy rachunkowości zarządczej jak Grenzplankostenrechnung – GPK (stosowany przez ponad 60% firm niemieckojęzycznych), czy Resource Consumption Accounting – RCA (metodyka aktualnie uznawana w USA za najbardziej zaawansowaną)  promują szczegółowe podejście do analizy kosztów zasobów organizacyjnych stawiając je jako pierwszy z obiektów zarządzania i kalkulacji kosztów. Podejście Zasobowego Rachunku Kosztów w porównaniu z rachunkami kosztów jakie aktualnie funkcjonują w polskich przedsiębiorstwach  można ująć jak 1 do 100. Oznacza to, że aktualnie na świecie promuje się zdecydowanie bardziej szczegółowe podejście do analizy kosztów zasobów niż jest to stosowane w Polsce. Podczas szkolenia zostanie zaprezentowana koncepcja Zasobowego Rachunku Kosztów i wskazana jej istotności do wdrażania nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów jak GPK, RCA czy ABC/M.

 

6. Case: Zasobowy Rachunek Kosztów
Case „Zasobowy Rachunek Kosztów”, to cześć praktyczna szkolenia, gdzie uczestnicy podzieleni na zespoły projektują Zasobowy Rachunek Kosztów przykładowej firmy. Ćwiczenie to w doskonały sposób pozwala zrozumieć ideę funkcjonowania Zasobowego Rachunku Kosztów oraz potencjał informacji menedżerskich jaki jest on w stanie dostarczyć. Przykład obejmuje działy produkcyjne firmy.

 

7. Model Zasobu (resource model)
Nowoczesne rachunki kosztów jak Resource Consumption Accounting – RCA, bardzo silny nacisk kładą na poprawność zdefiniowania zasobów w rachunku kosztów firmy. Model zasobu jest narzędziem za pomocą którego można ocenić poprawność zdefiniowanych zasobów dla potrzeb funkcjonowania Zasobowego Rachunku Kosztów.

 

8. Case: Model Zasobu
Case „Model Zasobu”, to cześć praktyczna szkolenia, gdzie uczestnicy podzieleni na zespoły opisują wybrane zasoby z wykorzystaniem Modelu Zasobu. Dla zasobów definiowane są między innymi: elementy kosztowe zasobu, poziomy dostępności zasobów oraz miary wielkości przerobu zasobów. Celem realizacji ćwiczenia jest przekazanie kompetencji z prawidłowego definiowania zasobów dla potrzeb funkcjonowania Zasobowego Rachunku Kosztów.

 

 

Dzień 2

 

1. Case: Zasobowy Rachunek Kosztów
Case „Zasobowy Rachunek Kosztów”, to cześć praktyczna szkolenia, gdzie uczestnicy podzieleni na zespoły projektują Zasobowy Rachunek Kosztów przykładowej firmy. Ćwiczenie to w doskonały sposób pozwala zrozumieć ideę funkcjonowania Zasobowego Rachunku Kosztów oraz potencjał informacji menedżerskich jaki jest on w stanie dostarczyć. Przykład obejmuje działy sprzedaży i marketingu firmy firmy.

 

2. Rozliczanie kosztów pomiędzy zasobami (Resorce Consumption Accounting)
 a. Koszty zasobów współdzielonych
 b. Koszty usług wewnętrznych
 c. Pełen koszt zasobu
Wiele organizacji ma problemy z rozliczaniem kosztów ogólnych, z którymi często nie wiadomo do końca co zrobić. Metodologia Resource Consumption Accounting (RCA) w przyczynowo skutkowy sposób pozwala na rozliczanie kosztów zasobów współdzielonych (wspólnych) oraz rozliczanie usług wewnętrznych pomiędzy działami. Zastosowanie tej metodologii pozwala na wycenę pełnego kosztu zasobu oraz na prawidłowe kalkulowanie jednostkowych stawek zużycia zasobów organizacyjnych.

 

3. Case: Rozliczanie kosztów zasobów współdzielonych i usług wewnętrznych
Case „Rozliczanie kosztów zasobów współdzielonych i usług wewnętrznych”, ma za zadanie w sposób praktyczny pokazać uczestnikom w jaki sposób powinny być wyceniane zasoby oraz kalkulowane jednostkowe stawki zużycia zasobów organizacyjnych z wykorzystaniem metodyki Resource Consumption Accounting (RCA).

 

4. Rachunek kosztów stałych i zmiennych (proporcjonalnych) – (Resorce Consumption Accounting)
Kluczowym założeniem najbardziej zaawansowanych na świecie rachunków kosztów jak Grenzplankostenrechnung – GPK, czy Resource Consumption Accounting – RCA jest podział kosztów zasobów na stałe i proporcjonalne (zmienne). Podział ten daje doskonałą informację menedżerom o zmianach w kosztach krańcowych (marginalnych), jakie wywoływane są zmianami w popycie na produkty i usługi firmy. Podejście to jest zgoła inne od tradycyjnego podziału na koszty stałe i zmienne zwłaszcza w zakresie precyzji określania zmienności kosztów organizacyjnych.

 

5. Case: Rachunek kosztów stałych i zmiennych (proporcjonalnych)
Case „Rachunek kosztów stałych i zmiennych (proporcjonalnych)”, ma za zadanie w sposób praktyczny pokazać uczestnikom w jaki sposób kalkulować koszty stałe i zmienne zasobów. Rachunek kosztów zmiennych dostarcza firmom informacji o elastyczności kosztów zasobów firmy na zmiany w skali produkcji oraz usług logistycznych i sprzedażowych. Istota działania nowoczesnych przedsiębiorstw i ich duże uzależnienie w zakresie skali działania od wymagań klientów sprawia, że kluczowym jest utrzymywanie wysokiego udziału kosztów zmiennych w kosztach całkowitych. Pilnowanie zmienności kosztów pozwala firmom bardzo elastycznie dopasowywać swoje koszty do rozmiarów produkcji oraz usług logistycznych, sprzedażowych i unikać ponoszenia kosztów niewykorzystanych zasobów.  Rachunek kosztów zmiennych pokazany również będzie jako podstawa do realizacji rachunku marż pokrycia kosztów. Ćwiczenie to, pokazuje w sposób praktyczny jak kalkulować koszty stałe i zmienne zasobów z wykorzystaniem metodyki Resource Consumption Accounting (RCA).

 

Termin szkolenia:

I STOPIEŃ 17-18.01.2013 r.

II STOPIEŃ 21-22.02.2013

 

 

Koszt za udział w dwóch STOPNIACH szkolenia (2 szkolenia razy 2 dni) to 2 490 zł + 23% VAT*
 
* Cena dotyczy zgłoszeń nadesłanych na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie cena wzrasta o 200 zł netto.
 
Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej i drukowanej, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch w obu dniach.
Promocje:

Promocja 20% Przy zgłoszeniu powyżej 2 osób z danej firmy, dla drugiej i kolejnej osoby udzielamy 20% rabatu.

 

KONTAKT:

Maja Kramer – [email protected]

Anna Anders – [email protected]

Tel. (61) 852 33 53 / (61) 850 15 53
Fax. + 48 61 639 49 77