PODZIEL SIĘ

Średni ważony koszt kapitału (ang. Weighted Average Cost of Capital WACC) – wskaźnik, który informuje o średnim (przeciętnym) koszcie kapitału pozyskanego dla np. inwestycji. Ułatwia obliczenie stopy dyskontowej dla projektu.

WACC to średni ważony koszt kapitału,
wi oznacza udział danego składnika (tych składników jest n) w finansowaniu inwestycji (waga),
ki oznacza koszt danego składnika.

Załóżmy, że dana inwestycja finansowana jest z źródeł własnych (kapitał własny) oraz zewnętrznych (kapitał obcy). Średni ważony koszt kapitału możemy obliczyć, stosując następujący wzór:

r to stopa dyskontowa (koszt kapitału),
Kw to kapitał własny,
Ko to kapitał obcy,
rw to koszt kapitału własnego (wymagana stopa zwrotu),
rw to koszt kapitału obcego (np. oprocentowanie kredytów),
p to stopa podatku dochodowego.
Źródło: Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, 2011, s. 233.