PODZIEL SIĘ

Czy istnieje związek pomiędzy tymi wskaźnikami?

Okazuje się, że tak!

Przeanalizujmy jeszcze raz przykład, w którym obliczaliśmy NPV projektu:

Nakłady inwestycyjne związane z projektem X wyniosły 180.000 zł (poniesione na początku roku 1).
Przepływy pieniężne netto (będące efektem realizacji tego projektu) w kolejnych latach (na koniec każdego roku) przedstawiają się następująco:
Rok 1. 70.000 zł.
Rok 2. 70.000 zł.
Rok 3. 80.000 zł.
Rok 4. 50.000 zł.
Jaka jest wartość bieżąca netto tej inwestycji, wiedząc że koszt kapitału wynosi 10%?
Obliczmy czynniki dyskontujące dla poszczególnych lat:
Rok 0. 1/(1+0,1)0 = 1.
Rok 1. 1/(1+0,1)1 = 0,9091.
Rok 2. 1/(1+0,1)2 = 0,8264.
Rok 3. 1/(1+0,1)3 = 0,7513.
Rok 4. 1/(1+0,1)4 = 0,6830.
Obliczmy zdyskontowane przepływy pieniężne netto:
Rok 0. -180.0000 zł x 1 = -180.000 zł.
Rok 1. 70.000 zł x 0,9091 = 63.637 zł.
Rok 2. 70.000 zł x 0,8264 = 57.848 zł.
Rok 3. 80.000 zł x 0,7513 = 60.104 zł.
Rok 4. 50.000 zł x 0,6830 = 34.150 zł.
Możemy zatem obliczyć NPV:
NPV= 63.637 zł + 57.848 zł + 60.104 zł + 34.150 zł – 180.000 zł = 35.739 zł.

Przykład (te same dane liczbowe) NTV:

Nakłady inwestycyjne związane z projektem X wyniosły 180.000 zł (poniesione na początku roku 1).
Przepływy pieniężne netto (będące efektem realizacji tego projektu) w kolejnych latach (na koniec każdego roku) przedstawiają się następująco:
Rok 1. 70.000 zł.
Rok 2. 70.000 zł.
Rok 3. 80.000 zł.
Rok 4. 50.000 zł.
Koszt kapitału wynosi 10%.
Przedsiębiorstwo może podjąć decyzję o rezygnacji z projektu X i przekazaniu całości środków na konto bankowe. Jaką decyzję powinna zostać podjęta?
KONTO (NIE REALIZUJEMY PROJEKTU X)
180.000 zł*(1+10%)4 = 263.538 zł
REALIZACJA PROJEKTU X
Reinwestujemy (konto bankowe) uzyskane przepływy pieniężne:
70.000 zł*(1+10%)3 + 70.000 zł*(1+10%)2 + 80.000 zł*(1+10%)1 + 50.000 zł*(1+10%)0 = 93.170 zł + 84.700 zł + 88.000 zł + 50.000 zł = 315.870 zł
NTV = 315.870 zł – 263.538 zł = 52.332 zł.

Okazuje się, że NTV=NVP*(1+r)n, gdzie
r – stopa dyskontowa,
n- liczba okresów.

Sprawdźmy!
35.739 zł * (1+10%)4 = 52.325 zł.

(Różnica wynika z przyjętych zaokrągleń).

Ale skąd się to wzięło? Oto dowód: