PODZIEL SIĘ

Wartość końcowa netto (ang. Net Terminal Value NTV) = suma (reinwestowanych) przepływów pieniężnych po zrealizowaniu danego projektu – kwota, która pozostawałaby w dyspozycji jednostki, gdyby projekt nie został wdrożony.

Spróbujmy skonstruować ogólny wzór:

CF – przepływy pieniężne
K – nakłady początkowe

Projekt należy przyjąć, jeśli NTV>0 (w przypadku gdy NTV=0 decyzja nie ma znaczenia). W sytuacji gdy mamy do czynienia z projektami wykluczającymi się, przyjmujemy do realizacji ten, dla którego NTV jest większe.

Przykład

Nakłady inwestycyjne związane z projektem X wyniosły 180.000 zł (poniesione na początku roku 1).
Przepływy pieniężne netto (będące efektem realizacji tego projektu) w kolejnych latach (na koniec każdego roku) przedstawiają się następująco:
Rok 1. 70.000 zł.
Rok 2. 70.000 zł.
Rok 3. 80.000 zł.
Rok 4. 50.000 zł.

Koszt kapitału wynosi 10%.

Przedsiębiorstwo może podjąć decyzję o rezygnacji z projektu X i przekazaniu całości środków na konto bankowe. Jaką decyzję powinna zostać podjęta?

NIE REALIZUJEMY PROJEKTU X

Kwota K zostaje wpłacona na rachunek bankowy.

180.000 zł*(1+10%)4 = 263.538 zł

REALIZACJA PROJEKTU X

Reinwestujemy (konto bankowe) uzyskane przepływy pieniężne:
70.000 zł*(1+10%)3 + 70.000 zł*(1+10%)2 + 80.000 zł*(1+10%)1 + 50.000 zł*(1+10%)0 = 93.170 zł + 84.700 zł + 88.000 zł + 50.000 zł = 315.870 zł

NTV = 315.870 zł – 263.538 zł = 52.332 zł.

NTV>0, zatem projekt powinien być przyjęty do realizacji.