PODZIEL SIĘ

Proces finansowo-prawny dotyczący wypłacania dywidend akcjonariuszowi, a także związany z wszelkimi zobowiązaniami finansowymi akcjonariusza względem spółki giełdowej określane są poprzez tak zwane kalendarium dywidend.
W jaki sposób ustalane są wypłaty dywidend?

Dzień (lub dni) wypłaty dywidend obecne w kalendarzu dywidend określane są w trakcie trwania walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Akcjonariusze spółki w drodze głosowania podejmują uchwałę, której efektem jest ustalenie dnia wypłaty dywidend. Dzień ten określany jest na podstawie możliwości spółki, jej wyników oraz perspektyw. Zwykle dzień wypłaty dywidend ustala się w okresie między 5. a 7. miesiącem w roku. Niemniej, walne zgromadzenie może ustalić kilka dni wypłaty dywidend w skali roku.

Poszczególne składowe kalendarza dywidend

W tej sekcji wyjaśniamy, czym są poszczególne daty związane z kalendarzem dywidend. Zapoznanie się z nim jest kluczowe, a dostęp do niego ma każdy zainteresowany. Kalendarium dywidend ma istotny wpływ na kurs akcji na giełdzie.

Dzień Deklaracji Dywidendy

Dzień Deklaracji Dywidendy to data, w której zarząd akcjonariuszy decyduje o wypłacaniu zysku akcjonariuszom. Dzień Deklaracji Dywidendy jest to moment, od którego spółka rozpoczyna zobowiązanie finansowe pojawiające się w bilansie firmy. Zobowiązanie to naturalnie dotyczy akcjonariuszy firmy.

Dzień Dywidendy

Dniem Dywidendy nazywa się ostatni dzień, w którym można zakupić akcje firmy na giełdzie. Zakup akcji umożliwia uzyskanie dywidendy.

Dzień Odcięcia Dywidendy

Dzień następujący po dniu Dywidendy, który otwiera kolejną sesję giełdową. W tym dniu można zarówno zyskać dywidendę, jak i sprzedać posiadane akcje. Kurs otwarcia sesji giełdowej ustala się bazując na kursie zamknięcia Dnia Dywidendy. Kurs w dniu Odcięcia Dywidendy jest to kurs zamknięcia Dnia Dywidendy zredukowany o wypłacaną dywidendę. Przykładowo, gdy firma zamknęła dzień Dywidendy z notowaniami 50 złotych/akcja i wypłaca 5 złotych dywidendy, wówczas, powinniśmy spodziewać się kursu otwarcia w dniu Odcięcia Dywidendy w kwocie 45 złotych/akcja.

Dzień Ustalania Prawa do Dywidendy

Kolejny dzień w kalendarium dywidendy. Zwykle jest to trzeci dzień roboczy następujący po dniu Dywidendy. Dzień ten ustalany jest w związku z tym, że wszelkie wykonywane operacje na giełdzie rozlicza się w terminie do 3 dni od daty ich przeprowadzenia. W dniu Ustalania Prawa do Dywidendy podmioty operujące na giełdzie zyskują dokładne informacje o tym, kto dysponował akcjami w dniu dywidendy (na zamknięciu notowań).

Dzień Wypłaty Dywidendy

Jest to dzień, w którym akcjonariusze uzyskują pieniądze z tytułu wypłaty dywidendy.

Jednym z ciekawszych rozwiązań na rynku, którym warto się zainteresować, jest BPH TFI, który wypłaca dywidendy już w trakcie trwania inwestycji.

Co dalej z otrzymaną dywidendą?

Po uzyskaniu środków w ramach wypłaconej dywidendy należy odprowadzić od nich podatek. Jest to specjalny podatek od otrzymanych dywidend i wynosi on 19%. W przypadku osób fizycznych podatek ten jest automatycznie ściągany przez biura maklerskie, a Ty jako akcjonariusz otrzymujesz swoje środki uprzednio zredukowane o podatek.