PODZIEL SIĘ

Zdyskontowany okres zwrotu (ang. Discounted Payback) – liczba okresów, po której zdyskontowane wpływy (związane z realizacją projektu) zrównają się ze zdyskontowanymi wydatkami (związanymi z realizacją projektu). Innymi słowy, zdyskontowany okres zwrotu oznacza liczbę okresów, po której suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto będzie równa zeru.

Przykład:

Nakłady inwestycyjne związane z projektem X wyniosły 180.000 zł (poniesione na początku roku 1).
Przepływy pieniężne netto (będące efektem realizacji tego projektu) w kolejnych latach (na koniec każdego roku) przedstawiają się następująco:
Rok 1. 70.000 zł.
Rok 2. 70.000 zł.
Rok 3. 80.000 zł.
Rok 4. 50.000 zł.
Jaki jest zdyskontowany okres zwrotu z tej inwestycji, wiedząc że koszt kapitału wynosi 10%?

Obliczmy czynniki dyskontujące dla poszczególnych lat:
Rok 0. 1/(1+0,1)^0 = 1.
Rok 1. 1/(1+0,1)^1 = 0,9091.
Rok 2. 1/(1+0,1)^2 = 0,8264.
Rok 3. 1/(1+0,1)^3 = 0,7513.
Rok 4. 1/(1+0,1)^4 = 0,6830.

Obliczmy zdyskontowane przepływy pieniężne netto:
Rok 0. -180.0000 zł x 1 = -180.000 zł.
Rok 1. 70.000 zł x 0,9091 = 63.637 zł.
Rok 2. 70.000 zł x 0,8264 = 57.848 zł.
Rok 3. 80.000 zł x 0,7513 = 60.104 zł.
Rok 4. 50.000 zł x 0,6830 = 34.150 zł.

Obliczmy skumulowane przepływy pieniężne netto:
Rok 0. -180.000 zł.
Rok 1. -180.000 zł + 63.637 zł = -116.363 zł.
Rok 2. -116.363 zł + 57.848 zł = -58.515 zł.
Rok 3. -58.515 zł + 60.104 zł = 1.589 zł.
Rok 4. 1.589 zł + 34.150 = 35.739 zł.

Obliczmy zdyskontowany okres zwrotu:
Zdyskontowany okres zwrotu = 2 + (58.515 zł / 60.104 zł) = 2,97 roku.

Następnie należy porównać uzyskany wynik z wymaganym zdyskontowanym okresem zwrotu – jeśli jest mniejszy od wymaganego, wówczas projekt należy przyjąć według kryterium zdyskontowanego okresu zwrotu.