PODZIEL SIĘ

EVA (Ekonomiczna wartość dodana economic value added)

Różnica między zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu a kosztem zainwestowanego kapitału. Kwoty zysku operacyjnego i zainwestowanego kapitału ustalone w systemie rachunkowości są korygowane o wiele pozycji przewidzianych w formule EVA.

Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 799.

EVA=z*(1-t)-k*K

EVA – ekonomiczna wartość dodana,
z – zysk operacyjny,
t – stopa opodatkowania podatkiem dochodowym,
k – średni ważony koszt kapitału,
K – zainwestowany kapitał ogółem.

EVA=(ROI-k)*K
EVA=[z*(1-t)]:K

Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 431.

Ekonomiczna wartość dodana jest pewną modyfikacją zysku rezydualnego. Istota tej modyfikacji polega na dokonaniu odpowiednich korekt zysku operacyjnego netto oraz kapitału własnego ustalonych w rachunkowości finansowej w celu sprowadzenia ich do realnych przepływów pieniężnych. Ekonomiczna wartość dodana wyraża się następującym wzorem:

EVAt = NOPATt – WACCt * ICt-1

EVAt – ekonomiczna wartość dodana w okresie t,
NOPATt – zysk ekonomiczny po opodatkowaniu w okresie t,
WACCt – średni ważony koszt kapitału w okresie t,
ICt-1 – zainwestowany kapitał w okresie t-1.

Nowak E. (2011), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu Sp. z o.o., Wydanie I, Warszawa, s. 320.

EVA (…) opracowana przez specjalistów z firmy Stern Stewart and Co. (…) można obliczyć według dwóch wzorów:
EVA = (rentowność zainwestowanego kapitału – średni ważony koszt kapitału) * zainwestowany kapitał
lub
EVA = skorygowany zysk operacyjny po opodatkowaniu – (skorygowany kapitał zainwestowany * średni ważony koszt kapitału)

Sobańska I., Czajor P., Czarnecki J., Kabalski P., Michalak J., Michalak M., Wnuk-Pel T. (2010a), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 414.

Najbardziej współczesnym miernikiem działalności centrów inwestycyjnych jest ekonomiczna wartość dodana (EVA). W skrócie, koncentrując się and tym, czy zyski po opodatkowaniu są większe niż koszty kapitału, EVA informuje zarządzających, czy jest tworzona wartość dla akcjonariuszy. Chociaż EVA jest przede wszystkim miernikiem wartości akcjonariuszy, przedsiębiorstwo może jej używać wewnętrznie, jako część systemu motywacyjnego lub po to, by zachęcić menedżerów do podejmowania pożądanych działań.
Ekonomiczna wartość dodana = zysk operacyjny po opodatkowaniu – [(aktywa ogółem – bieżące zobowiązania) x średni ważony koszt kapitału]

(tłumaczenie własne)

Jackson S., Sawyers R. (2003), Managerial Accounting: A Focus on Decision Making, South-Western Thomson Learning, Mason, Ohio, Second Edition, s. 380.

EVA (…) opracowana przez Stern, Stewart and Co., mierzy wartość ekonomiczną , która powstaje wtedy, gdy zysk operacyjny przedsiębiorstwa przekracza jego koszt kapitału. Koncepcyjnie EVA jest bardzo podobna do zysku rezydualnego (tłumaczenie własne).

Whitecotton S., Libby R., Phillips F. (2011), Managerial Accounting, McGraw-Hill/Irwin, New York, s. 415.