PODZIEL SIĘ

MVA (Rynkowa wartość dodana eng. Market Value Added)

Różnica między wartością rynkową spółki (wartością rynkową kapitału całkowitego) a całkowitym zainwestowanym w niej kapitałem.

Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 809.

Rynkowa wartość dodana informuje o osiągniętej w danym okresie nadwyżce wartości rynkowej przedsiębiorstwa ponad wartość zainwestowanego kapitału. Inaczej mówiąc, miernik MVA odzwierciedla skumulowany przyrost bogactwa właścicieli przedsiębiorstwa.
MVAt=MVt – ICt
MVAt – rynkowa wartość dodana w okresie t,
MVt – rynkowa wartość przedsiębiorstwa w okresie t,
ICt – zainwestowany kapitał w okresie t.

Nowak E. (2011), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu Sp. z o.o., Wydanie I, Warszawa, s. 323.

Rynkową wartość dodaną oblicza się według dwóch następujących formuł:
MVA = bieżąca wartość rynkowa spółki – kapitał zainwestowany
lub
MVA = liczba wyemitowanych akcji * cena rynkowa jednej akcji – skorygowana wartość księgowa kapitału własnego

Sobańska I., Czajor P., Czarnecki J., Kabalski P., Michalak J., Michalak M., Wnuk-Pel T. (2010a), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 416.

Miarą wartości dodanej o charakterze zewnętrznym, uwzględniającą uwarunkowania rynkowe, jest rynkowa wartość dodana (…), opracowana przez twórców miernika EVA. Miara ta uwzględnia proces kształtowania się wartości dodanej w dłuższym czasie. (…) MVA stanowi nadwyżkę rynkowej wartości przedsiębiorstwa ponad zainwestowany kapitał. Można zatem zapisać, że:
MVA=MVS-TCs,
(…)
MVS – bieżąca rynkowa wartość przedsiębiorstwa,
TCs – zainwestowany kapitał (skorygowany).

Nowak E. (2009), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Wydanie II, s. 269-270.