PODZIEL SIĘ

W ścisłym znaczeniu oznacza integrację wewnętrznych, finansowych i niefinansowych informacji powstających w systemie rachunkowości zarządczej przedsiębiorstwa z informacjami zewnętrznymi, pochodzącymi z jego otoczenia, niezbędnych do strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem; w znaczeniu ogólnym strategiczna rachunkowość zarządcza oznacza zbiór zorientowanych na zarządzanie strategiczne koncepcji i metod wykorzystywanych w zarządzaniu kosztami, przychodami i wynikami w całym cyklu życia produktu; zbiór ten obejmuje: rachunek kosztów cyklu życia, analizę łańcucha wartości, rachunek kosztów docelowych, metody rachunkowości zarządczej, uwarunkowane działaniami, rachunek kosztów jakości, budżetowanie kapitałowe, zbilansowaną kartę wyników i in.

Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 808.

Strategiczna rachunkowość zarządcza jest zorientowana na informacyjne zabezpieczenie potrzeb podejmowania strategicznych decyzji ukierunkowanych na osiąganie długoterminowych celów działalności przedsiębiorstwa.

Nowak E. (2011), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu Sp. z o.o., Wydanie I, Warszawa, s. 331.

Systemy rachunkowości zarządczej o orientacji strategicznej określane są w teorii i praktyce jako strategiczna rachunkowość zarządcza. Termin ten po raz pierwszy do literatury wprowadził K. Simmonds w 1981 r.

Sobańska I., Czarnecki J., Wnuk-Pel T. (2009), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 84.

Celem controllingu strategicznego jest stworzenie warunków do działań zgodnych z długofalowymi działaniami przedsiębiorstwa. Opracowane strategie i wynikające z nich programy strategiczne są konkretyzowane i weryfikowane przez controlling operatywny.

Czubakowska K. (2004), Budżetowanie w controllingu, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk, s. 12-13.

Controlling strategiczny jest powiązany z najwyższą sferą zarządzania, która wyznacza cele przedsiębiorstwa i wynikające z tego zadania. Wytyczone cele są rozdzielane między poszczególne podmioty.

Czubakowska K. (2004), Budżetowanie w controllingu, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk, s. 14.

Rachunkowość zarządcza strategiczna jest działem rachunkowości zarządczej podporządkowanym potrzebom zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Najważniejszym zadaniem (…) jest dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania strategicznego, realizowanego przez najwyższy szczebel zarządzania. Informacje tworzone przez strategiczną rachunkowość zarządczą powinny umożliwić podejmowanie długofalowych decyzji gospodarczych.

Nowak E. (2009), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Wydanie II, s. 15.