PODZIEL SIĘ

Koncepcje i metody rachunkowości zarządczej ukierunkowane na dostarczanie danych na potrzeby zarządzania operacyjnego; informacje generowane z zastosowaniem tych metod są zorientowane na krótki okres działalności przedsiębiorstwa (miesiąc, kwartał, rok) oraz dotyczą głównie fazy produkcji i sprzedaży w cyklu życia produktu.

Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 808.

(…) w ostatnich latach używa się terminu operatywna rachunkowość zarządcza (albo konwencjonalna), jeśli są w niej stosowane tylko metody i techniki, które zostały zorientowane na efektywne zarządzanie firmą w krótkim okresie i pomiar celu – zysk.

Sobańska I., Czarnecki J., Wnuk-Pel T. (2009), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 83-84.

Rachunkowość zarządcza operacyjna jest działem rachunkowości zarządczej podporządkowanym zarządzaniu operacyjnemu przedsiębiorstwem. Zadaniem operacyjnej rachunkowości zarządczej jest zatem dostarczanie informacji na potrzeby zarządzania operacyjnego, realizowanego przez niższe szczeble zarządzania. Informacje generowane przez operacyjną rachunkowość zarządczą powinny stwarzać podstawy do podejmowania krótkookresowych decyzji gospodarczych.

Nowak E. (2009), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Wydanie II, s. 14.