PODZIEL SIĘ

 

Okres zwrotu (ang. payback) – liczba okresów, po której wpływy (związane z realizacją projektu) zrównają się z wydatkami (związanymi z realizacją projektu). Dzięki tej metodzie będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie: za ile lat (miesięcy, kwartałów etc.) zwróci się nam dana inwestycja. Okres zwrotu nie uwzględnia wartości pieniądza w czasie.

Przykład:

Nakłady inwestycyjne związane z projektem X wyniosły 180.000 zł (poniesione na początku roku 1).
Przepływy pieniężne netto (będące efektem realizacji tego projektu) w kolejnych latach (na koniec każdego roku) przedstawiają się następująco:
Rok 1. 70.000 zł.
Rok 2. 70.000 zł.
Rok 3. 80.000 zł.
Rok 4. 50.000 zł.
Jaki jest okres zwrotu z tej inwestycji?
Obliczmy skumulowane przepływy pieniężne netto:
Rok 0. -180.000 zł.
Rok 1. -110.000 zł.
Rok 2. -40.000 zł.
Pozostało 40.000 złotych, a w roku 3 wpływy wyniosą 80.000 zł, zatem:
Okres zwrotu = 2+(40.000/80.000)=2,5 roku.
Następnie należy porównać uzyskany wynik z wymaganym okresem zwrotu – jeśli jest mniejszy od wymaganego, wówczas projekt należy przyjąć według kryterium okresu zwrotu.