PODZIEL SIĘ

BSC (Zbilansowana (zrównoważona) lub strategiczna karta wyników ang. Balanced Scorecard)

Wieloaspektowy i wielokryterialny system pomiaru wyników organizacji w ścisłym powiązaniu z wizją i strategią organizacji; konstruowany przez zbudowane zależności przyczynowo-skutkowych między celami i działaniami organizacji, wyrażonych zazwyczaj w czterech, logicznie z sobą powiązanych obszarach, zwanych perspektywami tj. perspektywie finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz uczenia się i rozwoju. Zbilansowana karta wyników wraz z mapą strategii stanowi system zarządzania organizacją oparty na strategii.

Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 813.

Zrównoważona karta wyników jest systemem oceny działalności przedsiębiorstwa umożliwiającym wielowymiarowy pomiar dokonań w różnych obszarach aktywności przedsiębiorstwa.

Źródło: Nowak E. (2011), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu Sp. z o.o., Wydanie I, Warszawa, s. 323.

Operacje i strategia spotykają się w każdym miejscu organizacji i w każdym czasie jej funkcjonowania, a przedsiębiorstwo osiąga wyniki lub ich nie osiąga. Stąd wywodzi się zbilansowana karta wyników, której założenia mówią: 1) patrz wielowymiarowo, 2) patrz ponadfunkcjonalnie, 3) patrz procesowo, 4) patrz wszystkimi horyzontami czasowymi, 5) określ, które z zasobów co powodują, 6) mierz efektywność zastosowania każdego z zasobów oraz 7) zmieniaj wzory zachowań.

Źródło: Sobańska I., Czarnecki J., Wnuk-Pel T. (2009), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 47.

Zbilansowana karta wyników (…) powstała (…) na potrzeby amerykańskiego przedsiębiorstwa produkującego półprzewodniki – Analog Devices, w trakcie projektu consultingowego o nazwie Corporate Scorecard.
Głównym zadaniem zbilansowanej karty wyników jest pomiar, ocena i komunikacja dokonań w celu przełożenia strategii na działania za pomocą różnorodnych mierników pogrupowanych dla czterech podstawowych perspektyw: klienta, finansowej, procesów wewnętrznych, rozwoju.

Źródło: Sobańska I., Czajor P., Czarnecki J., Kabalski P., Michalak J., Michalak M., Wnuk-Pel T. (2010a), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, . 421-422.

Zbilansowana karta wyników to kompleksowy zestaw finansowych i niefinansowych mierników, obejmujących zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne perspektywy (tłumaczenie własne).

Źródło: Rainborn C. A., Barfield J. T., Kinney M. R. (1996), Managerial Accounting, wyd. II, West Publishing Company, Minneapolis, Saint Paul, s. 836.